Είστε εδώ
Αρχική Σελίδα > Slider > Περί τοῦ «Ἐθνικισμοῦ» καί «Ἀλυτρωτισμοῦ» τῶν Σκοπίων καί ἡ «νέα συμφωνία ΑΘΗΝΩΝ – ΣΚΟΠΙΩΝ»

Περί τοῦ «Ἐθνικισμοῦ» καί «Ἀλυτρωτισμοῦ» τῶν Σκοπίων καί ἡ «νέα συμφωνία ΑΘΗΝΩΝ – ΣΚΟΠΙΩΝ»

Του Ἰωάννη Χρ. Γιαννάκενα

Διευθυντή τῶν «Ἐκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ»

acroceramo@hellasbooks.gr

Τό Ἔθνος εἶναι ὁ Λαός στήν ἱστορική του πορεία. Εἶναι τό σύνολο ἐκεῖνο τῶν ἀνθρώπων πού χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό κοινή: φυλή, γλῶσσα, θρησκεῖα, παραδόσεις καί βιώματα. Στοιχεῖα πού διαμορφώνουν κοινή συνείδηση δηλ. ἐθνική συνείδηση. Τό ἔθνος δέν περι­ορίζεται στά κρατικά ὅρια πατρί­δος, ἀλλά ἐξα­πλώνεται ὅπου εἶναι συγκεντρωμένοι πληθυ­σμοί του πού βρίσκονται σέ προγονικές ἑστίες ἐκτός τῶν συ­νόρων τοῦ κράτους-βάσης του.

Ὅταν ἀπειλεῖται τό ἔθνος ἐκδηλώνεται ἡ ἐνεργητική του πλευρά, ἀπ­ε­λευθέρωση σκλαβωμένων ἀδελφῶν (ὁμο­εθνῶν) ὅπως πού δέν φρονεῖ μόνο ἐθνικά ἀλλά καί ἀγωνίζεται ἐθνικά δηλ. ὁ ἐθνι­κισμός του. Ὅταν τό ἔθνος ἐκδηλώνεται πρός ἔγινε π.χ. γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, τόν προηγούμενο αἰώνα στήν Μακεδονία, Θρά­κη, Ἰωνία, Πόντο, Βόρειο Ἤπειρο καί στήν Κύ­προ, τότε ἔχουμε «Ἀλυτρωτισμό» ἤ ἀλλιῶς ἀλυτρωτικό ἐθνικισμό.

Σέ κάθε περίπτωση, ὁ ἐθνικισμός καί ὁ ἀλυτρωτισμός ἀφοροῦν στά δίκαια ἑνός ἔθνους ὑπαρκτοῦ καί διαχρονικοῦ πού ἀντιστέκεται ὑπερασπίζοντας τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Ὑπερ­ασπίζοντας δηλ. τούς ἀνθρώπους του, τά ἐθνι­κά τους δικαιώματα καί τήν κληρονομιά τους. Ἐν ὀλίγοις: τήν Ἱστορία, τό Παρόν καί τό Μέλ­λον του.

Στό διά ταῦτα λοιπόν. Ἐρωτῶ:

  • Εἶναι τά «Σκόπια» ἔθνος; Ἀποτελεῖ αὐτό τό Βαλκανικό κρατικό συνονθύλευμα Ἀλ­βα­νῶν, Ἀθίγγανων, Βορείων Ἑλλήνων, Βούλγαρων, γεννιτσάρων τοῦ κομμουνιστικοῦ παιδομαζώματος 1948-᾽49, Σλάβων κ.ἄ. Ἔθνος;;;;
  • Ἀπειλοῦνται «ἐθνικά δίκαια» τῶν Σκοπια­νῶν;
  • Ἔχουν τά Σκόπια «ὑπόδουλα» ἤ «ἀλύ­τρωτα» ἀδέλφια στό ἀνύπαρκτο ἔθνος τους;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή.

Πρῶτον: δέν ὑπάρχει «ἐθνικισμός» τῶν Σκοπίων, διότι δέν ὑπάρχει ἔθνος τῶν Σκοπίων. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ «ἐθνικισμό» τῶν Σκοπιανῶν τούς χαρίζει ΕΘΝΟΣ, τούς δίνει ἐθνική ὀντότητα.

Δεύτερον: δέν ὑπάρχει «ἀλυτρωτισμός» τῶν Σκο­πίων διό­τι δέν διαθέτουν ἀλυτρώτους ὁμο­εθνεῖς σέ πατροπαρά­δοτες σκλάβες πατρίδες. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ «ἀλυ­τρω­τι­σμό» τῶν Σκοπιανῶν εἶναι ἀποδοχή ἐθνικῆς ὀντό­τητας. Αὐτό πού ἐκφράζουν οἱ Σκοπιανοί εἶναι προφα­νῶς κρατικός σωβινισμός καί ἰμπερια­λισμός σέ βάρος ξένου ἔθνους καί κράτους.

Γι᾿ αὐτό ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό ζήτημα τῶν Σκοπίων θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαιτέρως προσε­κτικοί στήν ὁρολογία πού χρησιμοποιοῦν. Ἄς μήν τούς παρασύρει ἡ ἐν γένει δαιμονο­ποίηση τοῦ ὅρου ἐθνικισμός πού προωθεῖ ἡ ἀ-εθνής Νέα Τάξις Πραγμάτων καί ἡ παγκοσμιο­ποιητική Ἀριστερά.

Οἱ Σκοπιανοί εἶναι σωβινιστές (ἱστορικά, πολιτιστικά καί ἐδαφικά) μέ ἰμπεριαλιστικές διεκδικήσεις (ἱστορικές, πολιτι­στικές καί ἐδαφικές) σέ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἔτσι πρέπει νά τούς καταγγείλουμε.

 

Δυστυχῶς ὅμως ὁ σωβινισμός τῶν Σκοπίων βρῆκε τε­λευταία τόν πιό χρήσιμό της συνεργάτη καί συνοδοιπόρο στήν σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ…

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 13 Ἰουνίου (ἡμερομηνίας ΘΑΝΑΤΟΥ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου)… κυκλο­φόρησε ἀπό τό ὑπουργείο Ἐσωτερικῶν τό προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας τῶν δύο κρατῶν…

Τό 20σέλιδο ἔγγραφο λοιπόν:

–  διακατέχεται ἀπό πολλές διακρατικές τεχνικές καί δια­δικαστικές λεπτομέρειες πού εἶναι ἡ προβλεπόμενη παγκο­σμίως ἀπλή λογική καί βρίσκονται σέ ὅλες τίς διακρατικές σχέσεις….

– προβλέπει τήν ἀφαίρεση «ἀλυτρωτικῶν» ἀναφορῶν καί συμβόλων ἀπό τό σύνταγμα τῶν Σκοπίων, καθῶς καί ἀπό τά σχολικά βιβλία τους… καί ἐδῶ εἶναι πού θά ὑπερθεματίσουν ὅλοι οἱ ἀνόητοι καί μειοδότες ὑπέρ τῆς «συμφωνίας»…

Καί ἐν συνεχεία ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ:

– τό ΟΝΟΜΑ… νά εἶναι ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

– οἱ μέ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΕΣ νά λέγονται ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ καί

– ἡ ΓΛΩΣΣΑ πού μιλοῦν νά ὀνομάζεται ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!!!!

Ἡ δέ σκόπιμη μή ἀναφορᾶ τῆς «ἐθνικότητας» καί ἀντ᾽ αὐτῆς ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «ἰθαγένεια» μαρτυρᾶ τήν ὕπουλη σκοπιμότητα…

Οἱ ΑΘΛΙΟΙ κυβερνῶντες δηλαδή, ἀπό τήν μία «ὑπο­χρε­ώ­νουν» τούς Σκοπιανούς νά ἀφαιρέσουν τά «ἀλυτρωτικά» χα­ρακτηριστικά τους καί τήν ἴδια στιγμή τούς ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΩΣ:  – (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ,

(ΜΗ ΕΛ­ΛΗΝΙΚΗ) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ     καί

(ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ!!!

ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΕΙ δηλαδή αὐτά πού τό σκοπιανό συνον­θύλευμα δέν εἶχε καταφέρει μέχρι τώρα νά ἀ­ποκτήση… ΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΘΝΟΣ.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ αὐτή ΔΕΝ μπορεῖ νά περάσει περιφρο­νώ­ντας καί παραβιάζοντας τήν θέληση καί τήν φωνή τοῦ Ἑλ­λη­νικοῦ Λαοῦ, ὅπως αὐτή καταδείχθηκε μέ τά πρωτοφανῆ σέ ἔνταση καί πλῆθος Ἐθνικά Συλλαλητήρια καί ὄχι μόνο!…

Εἶναι ἐθνική ἐπιταγή σήμερα ὁ Ἑλληνικός Λαός νά δείξει τίς ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ του σέ κάθε ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ, ὅπως στό παρελθόν ἔδωσε τό παρόν σέ κάθε Ἀγώνα τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

Γιατί ὅπως ἔγραψε τόν καιρό τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ὁ μεγάλος Ἓλληνας Ἰδεαλιστής Ἴων Δραγούμης:

»Εἶναι ἀνοιγμένος τώρα μπροστά στά θολωμένα μάτια σας, καί τά μυαλά σας τά σκοτισμένα ἕνας δρόμος ἀληθινός.

Δρόμος ζωής καί πολέμου. Ἄν θέλετε πάρετε το.

ΕΙΔΕΜΗ ΣΑΠΙΣΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 14 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Top